Často kladené otázky

Co je to vlastně Prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV).

Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě a ES Prohlášením o shodě?

Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se například o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb. ES Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře.

Na které výrobky je třeba vydat Prohlášení o shodě?

Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Jedná se především o elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky, zdravotnickou techniku, výtahy a další. Prohlášení o shodě se musí vydávat i na výrobky repasované, dovážené použité výrobky a náhradní díly. (Seznam nařízení vlády)

Jaké dokumenty jsou třeba pro vydání prohlášení o shodě?

Pro vydání prohlášení o shodě jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně):

  • obecný popis výrobku
  • výkresy, schémata, popisy a komentáře nutné ke srozumitelnosti výkresů
  • seznam technických norem které byli využity
  • záznamy o provedených zkouškách
  • výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
  • popřípadě zkušební protokoly a certifikáty vydané autorizovanou osobou
  • návod k použití (pokud to nevylučuje charakter výrobku)

Může si prohlášení o shodě vydat výrobce nebo dovozce sám?

Ano, prohlášení o shodě si může vydat výrobce nebo dovozce sám, bez účasti autorizované nebo notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.

Komu jste povinni předložit Prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). Pokud výrobce nebo dovozce poskytuje prohlášení o shodě i dalším osobám nic neporušuje, ale tuto povinnost nemá. Vyjímkou jsou některé druhy výrobků např. strojní zařízení, kde příslušné NV stanovuje povinnost prohlášení o shodě k výrobku přiložit.

Co jste povinni předložit zákazníkovi?

U výrobků, které jsou v harmonizované sféře, není nutno zákazníkovi mimo návodu k použití předávat další dokumenty. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. Vyjímku tvoří některé výrobky (např. strojní zařízení), u kterých příslušné NV stanovuje povinnost předat zákazníkovi některé další dokumenty (např. ES Prohlášení o shodě). U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky značkou CE neoznačují. Do 1.5.04 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.04 byla tato povinnost zrušena.

Musí být u výrobku návod k použití?

Ano, u stanoveného výrobku (tzn. u výrobku na které je třeba vydávat prohlášení o shodě), musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Dle zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele se musí návod k použití přikládat i k dalším výrobkům u kterých to charakter výrobků vyžaduje. Vyjímku tvoří výrobky, při jejihž používání nehrozí rizika pro uživatele a pro používání jsou třeba pouze zřejmé nebo obecně známé skutečnosti (§9 zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele)

Co musí návod k použití obsahovat?

Návod k použití musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku.Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním výrobku a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání výrobku (zvláště děti). Náležitosti návodů k použití upravují příslušná nařízení vlády nebo normy.

Kdy musí mít výrobek certifikát?

Výrobek musí mít certifikát pokud to stanovuje příslušné nařízení vlády.

Kdy může mít výrobek certifikát?

Pokud chcete zvýšit konkurenceschopnost vašeho výrobku můžete požádat o vydání certifikátu na každý stanovený výrobek.

Kdo certifikáty vystavuje?

Certifikáty vystavuje Autorizovaná, Notifikovaná nebo Akreditovaná osoba, tj. laboratoř která byla pověřena k činnostem při posuzovaní shody výrobků Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví nebo evropskými orgány.