Obsah prohlášení o shodě

Co vlastně musí obsahovat ES prohlášení o shodě na stroje?

Obsah prohlášení definuje nařízení vlády 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

PROHLÁŠENÍ

OBSAH

 1. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro vypracování tohoto prohlášení a jeho překladů platí stejné podmínky jako pro návody k použití (viz příloha č. 1 bod 1.7.4.1 písm. a) a b)). Prohlášení musí být napsáno strojem, nebo tiskacími písmeny rukou.

Toto prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a nevztahuje se na součásti, které byly následně přidány konečným uživatelem, nebo následně provedené zásahy konečného uživatele.

ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

 1. údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci – u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky,
 2. jméno a adresu osoby pověřené kompletací technické dokumentace (ve smyslu ustanovení druhého odstavce bodu 2. části A přílohy č. 7 k tomuto nařízení), přičemž tato osoba musí být usazena v členském státě Evropské unie,
 3. popis a identifikaci strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, modelu, typu, výrobního čísla a obchodního názvu,
 4. větu s prohlášením, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětného předpisu Evropské unie 1) a, pokud to přichází v úvahu, obdobnou větu s prohlášením o shodě s jinými předpisy Evropské unie nebo jejich příslušnými ustanoveními, kterým strojní zařízení odpovídá, přičemž musí jít o předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
 5. popřípadě jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a číslo certifikátu ES přezkoušení typu,
 6. popřípadě jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která schválila systém komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení,
 7. popřípadě odkaz na použité harmonizované normy uvedené v § 3 odst. 2,
 8. popřípadě odkaz na jiné použité technické normy a specifikace,
 9. místo a datum vydání prohlášení,
 10. údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

Toto se týká pouze strojů a strojních zařízení. Na jiné výrobky mohou být požadavky na obsah prohlášení odlišné.

Rádi Vám s prohlášením poradíme. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat