Nabízíme vaší firmě komplexní poradenství v oblasti vydání prohlášení o shodě vč. zajištění všech potřebných dokumentů, zkoušek a certifikátů. Nabízíme i přítomnost zástupce naší firmy při kontrole orgánem dozoru ve vaší firmě.

Do současné doby jsme vydali nebo zajistili vydání přes 200 prohlášení o shodě pro více než 50 firem.

V níže uvedeném textu se za „prohlášení o shodě“ považuje jak „Prohlášení o shodě“ tak „ES Prohlášení o shodě“ mimo výslovně uvedených formulací.

Co je to vlastně prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády.

Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě a ES prohlášením o shodě?

Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se například o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb. ES Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře.

Na které výrobky je třeba vydat prohlášení o shodě?

Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Prohlášení o shodě se musí vydávat i na výrobky repasované, dovážené použité výrobky a náhradní díly. (Seznam nařízení vlády – Orientační seznam výrobků)

Jaké dokumenty jsou třeba pro vydání prohlášení o shodě?

Pro vydání prohlášení o shodě jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně):

  • obecný popis výrobku
  • výkresy, schémata, popisy a komentáře nutné ke srozumitelnosti výkresů
  • seznam technických norem které byly využity
  • výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
  • popřípadě zkušební protokoly a certifikáty vydané autorizovanou osobou nebo akreditovanou laboratoří
  • návod k použití (pokud to nevylučuje charakter výrobku)

Může si prohlášení o shodě vydat výrobce nebo dovozce sám?

Ano, prohlášení o shodě si může vydat výrobce nebo dovozce sám, bez účasti autorizované nebo notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.

Komu jste povinni předložit Prohlášení o shodě?

Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). Pouze v některých případech (např. strojní zařízení) je nutno prohlášení o shodě předat odběrateli s výrobkem.

Co jste povinni předložit zákazníkovi?

U výrobků, které jsou v harmonizované sféře, není nutno zákazníkovi mimo návodu k použití předávat další dokumenty. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. Vyjímku tvoří některé výrobky, u kterých příslušné NV stanoví povinnost předat zákazníkovi některé další dokumenty (např. ES Prohlášení o shodě). U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky značkou CE neoznačují. Do 1.5.2004 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.2004 byla tato povinnost zrušena.